SẢN PHẨM HƯU CƠ

DỊCH CÁ HOA HỒNG

Thành phần: Dịch cá (máu/tiết cá) = 98%, mật rỉ đường, EM2.
Loại dưỡng chất hữu cơ tự nhiên tốt nhất cho hoa